PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Francouzsko-česká obchodní komora udělí v roce 2019 ceny společnostem ve čtyřech kategoriích: Podnikatelský příběh (start-up a MSP), Technologická inovace, Odpovědná firma v oblasti sociální a Odpovědná firma v oblasti environmentální. Cílem a motivací Ceny FČOK je vyzdvihnout příklady malých i velkých firem, které vynikají ať už svým originálním nápadem či přístupem k podnikání nebo investují do vývoje či implementace nových technologií. Projekt si dále klade za cíl zviditelnit takové společnosti, které jsou aktivní v oblasti společenské odpovědnosti v celé šíři, a přispívají tak k trvale udržitelnému rozvoji.

Porota zvolí vítěze v každé z následujících kategorií:

 • Podnikatelský příběh (start-up a MSP)
 • Technologická inovace
 • Odpovědná firma v oblasti sociální
 • Odpovědná firma v oblasti životního prostředí

PODMÍNKY A PRAVIDLA PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

 • členská společnost FČOK s výjimkou členů poroty a partnerských společností a médií; nečlenská společnost, která přispěla k rozvoji francouzsko-českých ekonomických vztahů (a je schopna toto doložit).
 • Přihlášení do soutěže je bezplatné, pro účast ve všech kategoriích je třeba vyplnit přihláškový formulář.
 • Formulář a přiloženou dokumentaci je možné zaslat v českém nebo francouzském jazyce.
 • V případě neúplné přihláškové dokumentace si porota vyhrazuje právo takovou přihlášku vyřadit.

Společnost, která se do soutěže přihlásí, se zavazuje k tomu, že v duchu transparentnosti a spolupráce zodpoví veškeré otázky, které mu porota položí v souvislosti s jeho eventuální nominací. Porota se na druhou stranu zavazuje, že bude se všemi získanými informacemi nakládat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, více zde.

Porota si vyhrazuje právo udělit Zvláštní cenu poroty, která nespadá do žádné z kategorií.

SLOŽENÍ POROTY

Předseda poroty: Roland Bourgeois, předseda Francouzsko-české obchodní komory

 • Jiří Cívka, PR manager, Axa Czech Republic
 • Michaela Číhalíková, CSR manažerka, Edenred
 • Dita Pasquier, Business Financing Tribe Leader, Komerční banka a.s.
 • Pierre Fraineau, zástupce ekonomického rady, Velvyslanectví Francie v Praze
 • Vladimír Bärtl, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Martina Mašková, Český rozhlas Plus
 • Soňa Jonášová, Zakladatelka a ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky
 • Lucie Mádlová, Zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti

POSTUP PŘI VÝBĚRU LAUREÁTŮ

Porota se sejde v týdnu od 4. března 2019, aby zvolila vítěze v jednotlivých kategoriích. Porota se nejprve poradí a poté přistoupí k volbě, při níž je potřebná dvoutřetinová většina hlasů. Předseda poroty je pověřen vyhlášením výsledků hlasování.

Veškerá rozhodnutí poroty zůstanou přísně utajená až do samotného předání cen. Každý z členů poroty se zavazuje svým podpisem na čestném prohlášení, že bude dodržovat tento závazek mlčenlivosti, a že bude jednat zcela samostatně ve vztahu k mediálním, institucionálním a finančním partnerům této soutěže.

V zájmu zajištění ochrany práv duševního vlastnictví účastníků soutěže musí tito v přihlašovacím formuláři uvést, že předložili žádost o registraci práva na ochranu duševního vlastnictví u Úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví. V takovém případě bude obsah přihláškové dokumentace považován za důvěrný (tj. nebude zveřejněn), a to až do doby předložení technické dokumentace pro účely ochrany podle zákona č. 527/1990 Sb. nebo zákona č. 478/1992 Sb., nejdéle však do doby jednoho roku od podání přihlášky do soutěže o Cenu Francouzsko-české obchodní komory. Kdokoli, kdo se seznámí s některou z informací obsažených v přihláškové dokumentaci, se zavazuje, že ji nepředá třetím osobám, vyjma osob, kterých se to v rámci soutěže týká. Francouzsko-česká obchodní komora zaručuje účastníkům soutěže ochranu jejich autorských práv v souladu s příslušnými právními předpisy.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN

Vítězové se zavazují k účasti na slavnostním předání cen, které se bude konat dne 4. dubna 2019 v Praze.

Každý z vítězů obdrží při této příležitosti jedinečnou trofej, která byla navržena a zhotovena speciálně pro Cenu Francouzsko-české obchodní komory 2019.


© Copyright 1998-2017 ccft-fcok.cz | Webdesign by AiVision