Poučení o právech subjektů

Za účelem sjednocení interních postupů a vzhledem k prolínající se obchodní činnosti a personálním pracovníkům vydávají tato společná pravidla následující správci (společně dále jen „správce“):

Správce zpracovává pouze osobní údaje přiměřené účelu zpracování, a to jméno, příjmení, adresu, datum narození, kontaktní údaje včetně telefonního čísla a e-mailu. Tento výčet osobních údajů je pouze orientační a dle povahy smlouvy nebo rozsahu dohodnutých služeb poskytovaných ze strany správce se může lišit.

Osobní údaje nám poskytujete jako správci za účelem:

Správce je pro účely plnění smluvních a někdy i zákonných povinností a dále pro ochranu svých zájmů tyto osobní údaje získat a zpracovat. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány pro účely zajišťování funkční členské základny, poskytování služeb souvisejících s plněním smluvních povinností, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek a pro ochranu oprávněných zájmů správce.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a naší organizací nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. Plnění smlouvy je také účelem zpracování Vašich osobních údajů.

K použití Vašich údajů k přímému marketingu (newsletter, obchodní sdělení) z naší strany dochází pouze na základě Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu a dále po dobu pěti let od ukončení účelu a zákonného důvodu zpracování osobních údajů, nevyplývá-li ze zákona či jiných předpisů delší archivační lhůta.

Vaše osobní údaje předáváme pouze sesterské organizaci uvedené v záhlaví pravidel a dále zpracovatelům v oblasti účetnictví a IT služeb.

V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste správci poskytli nebo které správce zpracovává na základě jiného zdroje, kontaktujte prosím bezodkladně správce na e-mailové adrese gdpr@ccft-fcok.cz.

Své osobní údaje máte právo kdykoli zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, příp. o jejich opravu, aktualizaci, vymazání nebo blokaci. V případě, že byste zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života (např. že zpracovávané údaje jsou nepřesné) nebo v rozporu se zákonem, můžete požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Nebude-li Vaší žádosti vyhověno, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018