www.ccft-fcok.cz/prix FRFR CZCZ

Partneři


Institucionální partneři
Mediální partneři
Společnost roku

Osobnost roku

Zvláštní cena poroty

PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Článek 1: Předmět soutěže

§ 1. Cena FČOK je udělována podnikům, jejichž strategický plán rozvoje je zaměřen na inovace a dodržuje zásady trvale udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti.

Jejím cílem je rovněž odměnit a zviditelnit výjimečné osobnosti, mladé talentované studenty a vědce a V.I.E. Soutěže se mohou zúčastnit společnosti, fyzické osoby a veškeré další organizace působící v českém nebo francouzském kontextu, s výjimkou členů poroty a partnerských společností a médií.

Přihlásit se může každý, kdo splňuje níže uvedená kritéria.

Přihlášky budou předloženy odborné porotě, která zvolí vítěze v každé z vyhlášených kategorií.

§ 2. Porota zvolí vítěze v každé z následujících kategorií:

  1. Společnost roku
  2. Osobnost roku
  3. Student-vědec
  4. Cena V.I.E.

Článek 2: Podmínky a formální pravidla pro účast v soutěži

§ 1. Soutěže se mohou zúčastnit společnosti, fyzické osoby a veškeré další organizace působící v českém nebo francouzském kontextu, s výjimkou členů poroty a partnerských společností a médií.

§ 2. Přihlášení do soutěže je bezplatné. Pro účast v kategoriích 1/ a 2/ je třeba vyplnit přihlášku. Tento formulář lze stáhnout z internetové adresy www.ccft-fcok.cz/prix nebo si jej lze vyzvednout v kanceláři Francouzsko-české obchodní komory a odeslat poštou na adresu Francouzsko-české obchodní komory, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika, nebo emailem (pouze u kategorií 1/ a 2/) na elektronickou adresu p.hujerova@ccft-fcok.cz, a to do 17.10. 2008 (rozhodné datum je datum poštovního razítka).

§ 3. Přihlášku a přiloženou dokumentaci lze vypracovat buď v českém nebo francouzském jazyce. Celá přihlášková dokumentace musí obsahovat následující podklady:

1. U kategorie Společnost roku:

– Vyplněný a podepsaný přihláškový formulář
– Výkaz zisků a ztrát za rok 2007
– Dokumentace k prezentovanému projektu nebo činnosti
– Doklady o realizaci projektu nebo činnosti v roce 2008
– Doklad o sídle společnosti v České republice nebo ve Francii.

2. U kategorie Osobnost roku:

– Vyplněný a podepsaný formulář
– Životopis
– Dokumentace k prezentovanému projektu nebo činnosti
– Doklady o realizaci projektu nebo činnosti v roce 2008.

3. V kategorii Student-vědec:

– studium na VŠ ve Francii nebo v České republice
– věk do 30 let
– obhajoba diplomové nebo doktorské práce v průběhu roku 2008 v oborech: ekonomie, právo, sociální, přírodní a technické vědy
– současnost a využitelnost řešené problematiky
– francouzsko-český kontext
– jazyk práce: čeština, francouzština, angličtina

Podklady k zaslání na posouzení

– doklad o studiu na VŠ ve Francii nebo v České republice
– životopis
– 1 exemplář práce
– posudek vedoucího práce a oponenta

4. V kategorii Cena V.I.E.:

– Doklad o výkonu V.I.E. ve Francii nebo v České republice
– Dokumentace k prezentovanému projektu nebo činnosti
– Posudek vedoucího manažera.

§ 4. V případě neúplné přihláškové dokumentace si porota vyhrazuje právo takovou přihlášku vyřadit.

§ 5. Účastníci se zavazují k tomu, že v duchu transparentnosti a spolupráce zodpoví veškeré otázky, které jim porota položí v souvislosti s eventuální nominací.

§ 6. Porota se zavazuje, že bude se všemi získanými informacemi nakládat v souladu s francouzským zákonem „Informatika a svobody“ ze dne 6. ledna 1978, jak je uvedeno v článku 7 těchto pravidel, jakož i v souladu s českým zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Článek 3 : Výběrová kritéria pro jednotlivé kategorie

§ 1. Společnost roku:

– Realizace inovativního projektu v obchodní, průmyslové, kulturní, vědecké nebo vzdělávací oblasti nebo v jiném oboru
nebo
– Realizace originálního projektu v oblasti sociální zodpovědnosti či ochrany životního prostředí
nebo
– Realizace projektu, který účinně přispěl k odstranění kulturních a sociálních bariér.

§ 2. Osobnost roku:

– Realizace inovativního projektu mimo rámec hlavní profesní činnosti
– Příspěvek k rozvoji francouzsko-českých vztahů v rámci nebo mimo rámec profesní činnosti
– Výjimečná osobní zainteresovanost a angažovanost v projektu

§ 3. Student-vědec:

– Obhajoba diplomové nebo doktorské práce v průběhu roku 2008 v oborech: ekonomie, právo, sociální, přírodní a technické vědy
– Současnost a využitelnost řešené problematiky
– Česko-francouzský kontext
– Věk do 30 let

Přihlášky v rámci této kategorie budou předloženy akademické porotě složené z vysokoškolských a vědeckých pracovníků.

§ 4. Cena V.I.E.:

– Průzkum a studie trhu
– Příprava pro založení české pobočky
– Rozvoj obchodních aktivit

§ 5. Porota si vyhrazuje právo udělit Zvláštní cenu poroty, která nespadá do žádné z kategorií.

Článek 4: Složení poroty

§ 1. Hlavní porota

Předseda poroty : Christophe Chapat, předseda FČOK

– Vladimír Bärtl, Velvyslanectví České republiky ve Francii
– Bernard Boidin, Ekonomická mise Francouzského velvyslanectví
– Jan Herzmann, Factum Invenio, s.r.o.
– Jaroslav Hubata-Vacek, FČOK
– Hana Machková, VŠE, IFTG
– Martina Mašková, Český rozhlas Radio Česko
– Sophie Pons, Agence France Presse
– Philippe Riboton, HR Partners
– Jacques Antoine Tanner, Tchas, spol. s r.o.

§ 2. Porota pro kategorii „Student-vědec“

– prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
– prof. Ing. Hana Machková, CSc., VŠE, IFTG
– Marie-Claude Maurel, CEFRES
– Xavier Morise, Velvyslanectví Francouzské republiky
– Ing. arch. Petr Suske, CSc., ČVUT

Článek 5: Postup při výběrů nejlepších účastníků

§ 1. První sezení poroty v užším kruhu bude uspořádáno v průběhu týdne od 27. října 2008. Během tohoto prvního kola budou vybrány 4 společnosti v kategorii „Společnost roku“ a 4 účastníci v kategorii „Osobnost roku“ a 4 účastníci v kategorii Cena VIE.

Setkání akademické poroty pro kategorii „Student-vědec“ proběhne v druhé polovině listopadu, jakmile budou jednotlivé studentské práce vyhodnoceny členy poroty, a vítězná práce bude vybrána na tomto jediném setkání.

§ 2. Účastníci, kteří byli porotou nominováni během prvního kola, obdrží dopis, v němž budou informováni o nominaci. Účastníci, kteří se do soutěže nepřihlásili sami, se mohou rozhodnout, zda se chtějí či nechtějí účastnit závěrečného kola soutěže, během nějž budou zvoleni vítězové Ceny Francouzsko-české obchodní komory. V případě kladné odpovědi zašle nominovaný účastník či zástupce nominované společnosti svůj písemný souhlas s účastí v soutěži (v případě, že se jedná o společnost, je třeba odpověď zaslat na hlavičkovém papíře a s razítkem společnosti). Pokud se účastník odmítne účastnit soutěže, bude vyřazen ze seznamu nominovaných soutěžících.

§ 3. Udělením souhlasu s účastí v soutěži o Cenu Francouzsko-české obchodní komory nominovaný účastník souhlasí také s tím, že v případě potřeby poskytne porotě údaje o společnosti, ekologické, finanční a jakékoli další údaje, které souvisí s jeho nominací a umožní konečné vyhodnocení jeho kandidatury.

§ 4. V týdnu od 24. listopadu se v Praze sejde hlavní porota na svém druhém sezení, aby zvolila vítěze v jednotlivých kategoriích. Porota se nejprve poradí a poté přistoupí k volbě, při níž je potřebná dvoutřetinová většina hlasů. Předseda poroty je pověřen vyhlášením výsledků hlasování.

Článek 6: Slavnostní předání cen

§ 1. Vítězové se zavazují k účasti na slavnostním předání cen, které se bude konat dne 8. ledna 2009 v Praze v 19.00 hodin v Paláci Žofín.

§ 2. Každý z vítězů obdrží při této příležitosti jedinečnou trofej, která byla navržena a zhotovena speciálně pro Cenu Francouzsko-české obchodní komory 2009.

§ 3. Vítěz v kategorii „Student-vědec“ obdrží navíc od Francouzsko-české obchodní komory šek v hodnotě 30 000 Kč vystavený na jeho jméno (částka podléhá zdanění).

Článek 7 : Informatika & svobody, závazek mlčenlivosti a ochrana autorských práv

§ 1. Informace o jednotlivých účastnících, které budou shromážděny během pořádání tohoto ročníku Ceny Francouzsko-české obchodní komory, budou zpracovávány v souladu s francouzským zákonem „Informatika a svobody“ ze dne 6. ledna 1978, jakož i v souladu s českým zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vítězové a nominovaní účastníci berou na vědomí, že údaje, které se jich týkají a které jsou uchovávány během soutěže o Cenu Francouzsko-české obchodní komory, jsou nezbytné k vyhodnocení jejich nominace. Dále souhlasí s tím, aby pořadatelé využili těchto údajů v rámci komunikačních kampaní, které budou součástí této soutěže.

§ 2. Všichni účastníci mají právo na přístup k údajům, které se jich týkají, jakož i na jejich opravu a odstranění, a mohou tohoto práva využít prostřednictvím písemné žádosti zaslané na adresu Francouzsko-české obchodní komory.

§ 3. Veškerá rozhodnutí poroty zůstanou přísně utajená až do samotného předání cen. Každý z členů poroty se zavazuje svým podpisem na čestném prohlášení, že bude dodržovat tento závazek mlčenlivosti a že bude jednat zcela samostatně ve vztahu k firemním, mediálním a finančním partnerům této soutěže.

§ 4. V zájmu zajištění ochrany práv duševního vlastnictví účastníků soutěže musí tito ve své přihláškové dokumentaci uvést, že předložili žádost o registraci práva na ochranu duševního vlastnictví u Úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví. V takovém případě bude obsah přihláškové dokumentace považován za důvěrný (tj. nebude zveřejněn), a to až do doby předložení technické dokumentace pro účely ochrany podle zákona č. 527/1990 Sb. nebo zákona č. 478/1992 Sb., nejdéle však do doby jednoho roku od podání přihlášky do soutěže o Cenu Francouzsko-české obchodní komory. Kdokoli, kdo se seznámí s některou z informací obsažených v přihláškové dokumentaci, se zavazuje, že ji nepředá třetím osobám, vyjma osob, kterých se to v rámci soutěže týká. Francouzsko-česká obchodní komora zaručuje účastníkům soutěže ochranu jejich autorských práv v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 8: Uložení pravidel a právo na odvolání

§ 1. Tato pravidla jsou k dispozici v kanceláři Francouzsko-české obchodní komory a na následující internetové adrese: www.ccft-fcok.cz/prix. Tato pravidla lze zaslat komukoli, kdo o to požádá.

§ 2. V případě nesouhlasu je možno podat odůvodněné odvolání dopisem zaslaným na následující adresu: Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel Francouzsko-české obchodní komory, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika.

V Praze dne 15. září 2008

Verze v pdf. ke stažení.