Institucionální partneři


PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU FČOK

Pravidla je možné stáhnout pod následujícím odkazem:

Článek 1: Předmět soutěže

§ 1. Smyslem Ceny Francouzsko-české obchodní komory je přispět ke zviditelnění obchodních vztahů mezi Francií a Českou republikou v očích široké veřejnosti, institucí a médií.

Za tímto účelem se Francouzsko-česká obchodní komora rozhodla odměnit a ocenit úspěchy podnikatelů a malých a středních podniků, jejichž strategický plán rozvoje je výrazně orientován na francouzské či české trhy, a také projekty francouzských a českých studentů či začínajících vědců.

§ 2. Porota zvolí vítěze v každé z následujících kategorií:
  1. Podnik roku
  2. Osobnost roku
  3. Student-vědec

Článek 2: Podmínky a formální pravidla pro účast v soutěži

§ 1. Soutěže se mohou zúčastnit společnosti, fyzické osoby a veškeré další organizace, s výjimkou členů poroty a partnerských společností a médií.

§ 2. Přihlášení do soutěže je bezplatné. Pro účast v kategoriích 1/ a 2/ je třeba vyplnit přihlášku. Tento formulář lze stáhnout z internetové adresy www.ccft-fcok.cz/prix nebo si jej lze vyzvednout v kanceláři Francouzsko-české obchodní komory a odeslat poštou na adresu Francouzsko-české obchodní komory, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika, nebo emailem (pouze u kategorií 1/ a 2/) na elektronickou adresu p.nechvatalova@ccft-fcok.cz, a to do 15.11.2007 (rozhodné datum je datum poštovního razítka).

§ 3. Přihlášku a přiloženou dokumentaci lze vypracovat buď v českém nebo francouzském jazyce. Celá přihlášková dokumentace musí obsahovat následující podklady:

1/ U kategorie Podnik roku: 2/ U kategorie Osobnost roku: 3/ V kategorii Student-vědec: V případě neúplné přihláškové dokumentace si porota vyhrazuje právo takovou přihlášku vyřadit.

Článek 3 : Výběrová kritéria pro jednotlivé kategorie

§ 1. Podnik roku:

Zúčastnit se mohou všechny podniky bez ohledu na obor a zemi původu. Podnik však musí mít sídlo v České republice nebo ve Francii a zároveň Podnik, který se do soutěže přihlásí, se zavazuje k tomu, že v duchu transparentnosti a spolupráce zodpoví veškeré otázky, které mu porota položí v souvislosti s jeho eventuální nominací. Porota se na druhou stranu zavazuje, že bude se všemi získanými informacemi nakládat v souladu s francouzským zákonem „Informatika a svobody“ ze dne 6. ledna 1978, jak je uvedeno v článku 7 těchto pravidel, jakož i v souladu s českým zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

§ 2. Osobnost roku:

Zúčastnit se mohou všechny fyzické osoby, například podnikatel, zaměstnanec společnosti, které splňují některá z výše uvedených kritérií.

Stanovená kritéria jsou stejná jako pro kategorii 1.

§ 3. Student-vědec:

Podmínkou účasti je francouzské nebo české občanství a doklad o zápisu na vysoké škole ve Francii nebo v České republice, a to bez ohledu na studijní obor.

Přihlásit se mohou všichni studenti, kteří realizovali, obhájili nebo publikovali vědeckou práci v průběhu roku 2007 v rámci vysokoškolského diplomu na úrovni odpovídající titulu „master“/„magistr“ (maîtrise, DESS, DEA, Mgr.) nebo na úrovni doktorátu.

Kandidáti v rámci 3. kategorie musejí doručit tištěnou kopii své magisterské či disertační práce spolu s životopisem a doporučujícím dopisem vedoucího práce nebo oponenta.

Přihlášky v rámci této kategorie budou předloženy užší porotě vysokoškolských a vědeckých pracovníků.

§ 4. Porota si vyhrazuje právo udělit Zvláštní cenu poroty, která nespadá do žádné z kategorií.

Článek 4: Složení poroty

§ 1. Hlavní porota

Předseda poroty: Jean-Pierre Hottinger, předseda Francouzsko-české obchodní komory § 2. Porota pro kategorii „Student-vědec“

Článek 5: Postup při výběrů nejlepších účastníků



§ 1. První sezení poroty v užším kruhu bude uspořádáno v průběhu týdne od 26. listopadu 2007. Během tohoto prvního kola budou vybrány 3 nejlepší společnosti v kategorii „Podnik roku“ a 3 nejlepší účastníci v kategorii „Osobnost roku“. Tomuto sezení bude předcházet setkání užší poroty pro kategorii „Student-badatel“, která v průběhu týdne od 19. listopadu 2007 vybere 3 nejlepší studentské práce, tak aby výsledky tohoto prvního kola mohly být předloženy hlavní porotě na jejím prvním sezení.

§ 2. Účastníci, kteří byli porotou nominováni během prvního kola, obdrží dopis, v němž budou informováni o nominaci. Účastníci, kteří se do soutěže nepřihlásili sami, se mohou rozhodnout, zda se chtějí či nechtějí účastnit závěrečného kola soutěže, během nějž budou zvoleni vítězové Ceny Francouzsko-české obchodní komory. V případě kladné odpovědi zašle nominovaný účastník či zástupce nominovaného podniku svůj písemný souhlas s účastí v soutěži (v případě, že se jedná o podnik, je třeba odpověď zaslat na hlavičkovém papíře a s podnikovým razítkem). Pokud se účastník odmítne účastnit soutěže, bude vyřazen ze seznamu nominovaných soutěžících.

§ 3. Udělením souhlasu s účastí v soutěži o Cenu Francouzsko-české obchodní komory nominovaný účastník souhlasí také s tím, že v případě potřeby poskytne porotě údaje o společnosti, ekologické, finanční a jakékoli další údaje, které souvisí s jeho nominací a umožní konečné vyhodnocení jeho kandidatury.

§ 4. Dne 10. prosince 2007 se v Praze sejde hlavní porota na svém druhém sezení, aby zvolila vítěze v jednotlivých kategoriích. Porota se nejprve poradí a poté přistoupí k volbě, při níž je potřebná dvoutřetinová většina hlasů. Předseda poroty je pověřen vyhlášením výsledků hlasování.

Článek 6: Slavnostní předání cen

§ 1. Vítězové se zavazují k účasti na slavnostním předání cen, které se bude konat dne 10. ledna 2008 v Praze. Přesný čas a místo konání budou upřesněny.

§ 2. Každý z vítězů obdrží při této příležitosti jedinečnou trofej, která byla navržena a zhotovena speciálně pro Cenu Francouzsko-české obchodní komory 2008.

§ 3. Vítěz v kategorii „Student-badatel“ obdrží navíc od Francouzsko-české obchodní komory šek v hodnotě 30 000 Kč vystavený na jeho jméno.

Článek 7 : Informatika & svobody, závazek mlčenlivosti a ochrana autorských práv

§ 1. Informace o jednotlivých účastnících, které budou shromážděny během pořádání tohoto ročníku Ceny Francouzsko-české obchodní komory, budou zpracovávány v souladu s francouzským zákonem „Informatika a svobody“ ze dne 6. ledna 1978, jakož i v souladu s českým zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vítězové a nominovaní účastníci berou na vědomí, že údaje, které se jich týkají a které jsou uchovávány během soutěže o Cenu Francouzsko-české obchodní komory, jsou nezbytné k vyhodnocení jejich nominace. Dále souhlasí s tím, aby pořadatelé využili těchto údajů v rámci komunikačních kampaní, které budou součástí této soutěže.

§ 2. Všichni účastníci mají právo na přístup k údajům, které se jich týkají, jakož i na jejich opravu a odstranění, a mohou tohoto práva využít prostřednictvím písemné žádosti zaslané na adresu Francouzsko-české obchodní komory.

§ 3. Veškerá rozhodnutí poroty zůstanou přísně utajená až do samotného předání cen. Každý z členů poroty se zavazuje svým podpisem na čestném prohlášení, že bude dodržovat tento závazek mlčenlivosti a že bude jednat zcela samostatně ve vztahu k firemním, mediálním a finančním partnerům této soutěže.

§ 4. V zájmu zajištění ochrany práv duševního vlastnictví účastníků soutěže musí tito ve své přihláškové dokumentaci uvést, že předložili žádost o registraci práva na ochranu duševního vlastnictví u Úřadu na ochranu průmyslového vlastnictví. V takovém případě bude obsah přihláškové dokumentace považován za důvěrný (tj. nebude zveřejněn), a to až do doby předložení technické dokumentace pro účely ochrany podle zákona č. 527/1990 Sb. nebo zákona č. 478/1992 Sb., nejdéle však do doby jednoho roku od podání přihlášky do soutěže o Cenu Francouzsko-české obchodní komory. Kdokoli, kdo se seznámí s některou z informací obsažených v přihláškové dokumentaci, se zavazuje, že ji nepředá třetím osobám, vyjma osob, kterých se to v rámci soutěže týká. Francouzsko-česká obchodní komora zaručuje účastníkům soutěže ochranu jejich autorských práv v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek 8: Uložení pravidel a právo na odvolání

§ 1. Tato pravidla jsou k dispozici v kanceláři Francouzsko-české obchodní komory a na následující internetové adrese: www.ccft-fcok.cz/prix. Tato pravidla lze zaslat komukoli, kdo o to požádá.

§ 2. V případě nesouhlasu je možno podat odůvodněné odvolání dopisem zaslaným na následující adresu:

Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel Francouzsko-české obchodní komory, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Českárepublika.

V Praze dne 23. října 2007
Partneři
Mediální partneři